O webovom sídle

Na zabezpečenie územnej lokalizácie informácií pri zbere a sledovaní územno-technických a sociálne-ekonomických javov a teda aj údajov zo sčítania obyvateľstva, domov a bytov (SODB), ktoré sú viazané k osídleniu územia, bola ešte v roku 1979 definovaná sústava priestorových jednotiek (PJ). Jej súčasťou sú popri základných územných jednotkách (ZUJ) teda obciach a územno-technických jednotkách (ÚTJ) teda katastrálnych územiach aj základné sídelné jednotky (ZSJ).

Zo zákona NR SR č. 215/1995 z 12. septembra 1995 o geodézii a kartografi v znení neskorších novelizácií vyplýva úloha aktualizácie základných sídelných jednotiek pre ministerstvo životného prostredia SR (paragraf 4, odsek 8).

ZSJ sa členia na sídelné lokality v obciach a urbanistické obvody v mestách a pokrývajú územie celého Slovenska. Ich aktuálny priestorový stav je naviazaný na priestorové údaje katastra nehnuteľností (súbor geodetických informácií, register „C“ parciel) a aktualizuje sa štyri krát ročne a takisto sa využívajú informácie z vestníka ministerstva vnútra SR o zmenách hraníc obcí a katastrálnych území.