Register základných sídelných jednotiek

Legislatíva o sčítaní

Zákon č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov (SODB 2021) určuje pôsobnosť a súčinnosť ústredných orgánov štátnej správy, obvodných úradov a obcí pri príprave sčítania.

ikona pdf súboru na stiahnutie Zákon č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 - úplné znenie zákona od 6.2.2021 (pdf, 72,5 kB)


V paragrafe 25, odsek 8 vyššie uvedeného dokumentu je stanovené, že Ministerstvo životného prostredia po dohode s úradom poskytne Slovenskému štatistickému úradu (aktualizovanú) priestorovú vrstvu základných sídelných jednotiek.

Register základných sídelných jednotiek

SAŽP ako rezortná organizácia MŽP SR a poverený správca Registra ZSJ spracovala v digitálnej forme v prostredí geografického informačného systému (GIS) ZSJ v záujme zostavenia čo najaktuálnejšieho stavu všetkých vzájomne na seba naväzujúcich priestorových jednotiek (PJ).

V rámci skladobnosti PJ tvorí systém ZSJ najpodrobnejšiu štruktúru vychádzajúcu zo sídelnej štruktúry územia a bude tvoriť referenčnú bázu pre vytvorenie sčítacích obvodov (SO).

Za účelom prezentácie revízie je možné použiť internetovú aplikáciu Národný geoportál (http://geoportal.gov.sk) zobrazujúci mapovú službu umožňujúcu zobrazenie aktuálneho stavu ZSJ v náväznosti na vyššie PJ.