Referenčné územie SL

Referenčné územie sídelnej lokality (RÚ SL) je časť alebo celé územie územnotechnickej jednotky, t.j. katastrálneho územia, ktoré obklopuje zastavané územie sídelnej lokality. Predstavuje územie prirodzene spádujúce resp. viažuce sa na sídelnú lokalitu. Determinantom pre vymedzenie referenčných území sídelných lokalít je prirodzená spádovitosť územia. Tá sa historicky vytvárala na základe:

 • dopravného napojenia
 • napojenia na základnú vybavenosť napr. základné školy
 • majetkových vzťahov
 • prirodzených bariér

Identifikácia prírodných a umelých bariér v katastrálnom území (ÚTJ) patrí medzi základné kritériá pre vymedzenie referenčných území sídelných lokalít.

Podľa charakteru možno bariéry rozdeliť na:

 • Prírodné - vodné toky, vodné plochy, horský masív, rokliny, lesy
 • Umelé - vodné nádrže, intenzívne obrábaná poľnohospodárska pôda, diaľnice, letiská, železnice, povrchová ťažba, nadzemná technická infraštruktúra

Zásady vymedzovania RÚ SL

 • V prípade, ak do územnotechnickej jednotky patria dve alebo viac sídelných lokalít, jednotlivé referenčné územia sú definované spádovým územím týchto sídelných lokalít.
 • Pevne stanovenými hranicami, ktoré je potrebné rešpektovať v rámci vymedzovania jednotlivých referenčných území sú hranice kraja, okresu, ZUJ, UTJ
 • Okrem pevne stanovených hraníc, hranice referenčných území musia prebiehať po prirodzených, v území identifikovateľných prvkoch v teréne, t.j.
  • hrebeňoch pohorí,
  • prírodných alebo umelých prekážkach,
  • po hraniciach lesa,
  • hraniciach poľnohospodársky obrábaných parciel,
  • historicky alebo majetkom prislúchajúcimi parcelami k sídelnej lokalite.
  • po cestách a železniciach ( príp. poľných a lesných cestách)
  • potokoch a riekach
 • Do referenčného územia patria aj obydlia a stavby, ktoré netvoria súčasť zhluku osídlenia, tzv. odlúčené časti sídelnej lokality pri rozptýlenom osídlení, ktoré možno pričleniť do referenčného územia.prislušnej sídelnej lokality.
 • Územno - technická jednotka bez vlastného osídlenia – tzv. prázdne katastrálne územie tvorí jedno tzv. prázdne referenčné územie SL, z dôvodu dodržania skladobnosti priestorových jednotiek.
 • Ak hranica ÚTJ alebo ZÚJ prechádza sídelnou lokalitou, delením vytvorená enkláva je jej súčasťou – dielom ZSJ.