Priestorové jednotky PJ

Úvod do teórie PJ – prezentácia v MS Office Power point

powerpoint ikona Úvod do teorie PJ
Kliknutím na link sa v novom okne otvorí prezentácia.

Na zabezpečenie územnej lokalizácie informácií pri zbere a sledovaní územno-technických a sociálne-ekonomických javov - a teda aj údajov zo SODB - ktoré sú viazané k osídleniu územia, bola ešte v roku 1979 definovaná sústava priestorových jednotiek (PJ).

Priestorovými jednotkami sú:

  • ZUJ - základné územné jednotky
  • UTJ - územno-technické jednotky
  • ZSJ - základné sídelné jednotky

Základnou územnou jednotkou (ZUJ) sa rozumie taká priestorová jednotka, ktorá sa na výkon štátnej správy už ďalej nečlení. Územný obvod každej ZUJ sa môže tvoriť súhrnom niekoľkých UTJ alebo je totožný s jednou UTJ. Obecne pod pojmom ZÚJ sa rozumejú obce, mestá, vojenské obvody a mestské časti v Bratislave a Košiciach.

Územno-technická jednotka (UTJ) je stálym štatistickým obvodom na priestorovú identifikáciu sociálno-ekonomických a územno-technických javov v plošných štruktúrach územia. UTJ je zásadne katastrálne územie (KÚ). KU je priestorová jednotka, ktorú tvorí územne uzavretý a v katastri nehnuteľností spoločne evidovaný súbor pozemkov. Súbor katastrálnych území pokrýva bez zvyšku celé územie štátu a nie je viazaný na osídlenie.

Základná sídelná jednotka (ZSJ) je skladobnou časťou sídelného útvaru. Je určená na priestorovú identifikáciu a sledovanie sociálno-ekonomických a územno-technických javov priamo viazaných na osídlenie. Tvorí ju buď sídelná lokalita (SL), alebo urbanistický obvod (UO):

  • sídelnú lokalitu (SL) tvorí samostatné zoskupenie objektov na bývanie vrátane územia upraveného na potreby sídelného útvaru a prípadných výrobných, technických a občianskych zariadení. Od seba navzájom sú sídelné lokality oddelené nezastavanými plochami alebo hranicami katastrálnych území. Územie sídelnej lokality je vymedzené jej referenčným územím. Je to časť alebo celé územie územnotechnickej jednotky, ktoré obklopuje zastavané územie sídelnej lokality. Predstavuje územie prirodzene spádujúce resp. viažuce sa na sídelnú lokalitu, ktoré sa historicky vytváralo na základe dopravného napojenia, napojenia na základnú vybavenosť, majetkových vzťahov alebo prirodzených bariér oddeľujúcich jednotlivé sídelné lokality
  • územné obvody vybraných miest sa delia na urbanistické obvody (UO) spravidla v súlade s funkčnými plochami vymedzenými územnoplánovacou okumentáciou. Hranice urbanistických obvodov prebiehajú po prirodzených a v území identifikovateľných prvkoch.