Identifikačné čísla PJ

Každá PJ je označená neutrálnym identifikačným číslom (IČ), ktoré je počas jej existencie stále a nemenné. Zabezpečuje sa tým stabilita systému identifikačného označenia PJ vzhľadom na zmeny územno-správneho členenia, zmeny názvoslovia a pod. Príslušnosť PJ k okresom, krajom a oblastiam sa určuje nezávisle od IČ doplnkovým kódom.

Identifikačné čísla PJ sú päťmiestne, pričom za vlastným IČ sa na 6. mieste uvádza kontrolné číslo zabezpečujúce správnosť zápisu IČ priestorovej jednotky.

Pre jednotlivé druhy priestorových jednotiek boli pre územie SR vymedzené nasledujúce číselné intervaly:

  • 20001 - 29999 pre ZSJ, príp. 39001 - 39999 pre tzv. prázdne ZSJ v rámci prázdneho KÚ neobsahujúce trvalé osídlenie
  • 80001 - 89999 pre ÚTJ, príp. 99001 - 99999 pre tzv„prázdne KÚ“ neobsahujúce trvalé osídlenie
  • 50001 - 59999 pre ZÚJ

Dôležitým prvkom vzájomnej väzby ZSJ a ÚTJ ako prepojenia sídelnej štruktúry a technickej štruktúry územia je tvorba IČ ÚTJ pripočítaním konštanty 60000 k IČ jadrovej ZSJ v danom ÚTJ.

Identifikačné čísla a ďalšie charakteristiky priestorových jednotiek sú evidované v centrálne spravovaných registroch priestorových jednotiek. Ich hlavné údaje sú publikované v číselníkoch priestorových jednotiek, ktoré zverejňuje ŠÚ SR opatrením v zbierke zákonov, prípadne vo svojom publikačnom programe.

Vedenie registrov a číselníkov jednotlivých PJ je v súčasnosti rozdelené do gescie viacerých rezortov, ktorých vzájomná súčinnosť sa pri vedení a aktualizácii súborov priestorových jednotiek špecifikuje v príslušných medzirezortných dohodách. Identifikačné čísla pre ZÚJ a ÚTJ prideľuje ŠÚ SR, identifikačné čísla pre ZSJ prideľuje MŽP SR v zastúpení SAŽP povereného správou registra ZSJ. Prideľovanie jednotlivých IČ je vykonávané na základe príslušnej podkladovej dokumentácie a súčinnom vyjadrení rezortov MŹP SR, MV SR, ÚGKK SR a ŠÚ SR.