Revízia základných sídelných jednotiek

Legislatíva o sčítaní

Zákon NR SR č.263/2008 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 (SODB 2011) určuje pôsobnosť a súčinnosť ústredných orgánov štátnej správy, obvodných úradov a obcí pri príprave sčítania.

Zákon NR SR č.263/2008 Z.z. o sčítaní obyvateľov,
domov a bytov v roku 2011


V rámci územnej prípravy je povinnosťou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) v súčinnosti s obvodnými úradmi (ObÚ) vykonať ústrednú revíziu vymedzenia základných sídelných jednotiek (ZSJ).

Revízia sídelných jednotiek

SAŽP ako rezortná organizácia MŽP SR a poverený správca Registra ZSJ spracovala v digitálnej forme v prostredí geografického informačného systému (GIS) požadovanú revíziu ZSJ v záujme zostavenia čo najaktuálnejšieho stavu všetkých vzájomne na seba naväzujúcich priestorových jednotiek (PJ).

V rámci skladobnosti PJ tvorí systém ZSJ najpodrobnejšiu štruktúru vychádzajúcu zo sídelnej štruktúry územia a bude tvoriť referenčnú bázu pre vytvorenie sčítacích obvodov (SO).

Za účelom prezentácie revízie je možné použiť internetovú aplikáciu Národný geoportál (http://geoportal.gov.sk) zobrazujúci mapovú službu umožňujúcu zobrazenie aktuálneho stavu ZSJ v náväznosti na vyššie PJ.